Дистрибьюторский Договор

* אני מבקש/ת להתקבל כבעל עסק עצמאי עם Forever Living Products ואני מסכים/מה ומבין/נה כי אם אתקבל יהיה זה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהצהרות שניתנו על-ידי, כמפורט להלן:
1.אני פועל/ת בשמי כיחיד/ה ואני בן/בת 18 או יותר.
2.בקשה זאת תהיה הסכם מחייב ביני ובין פוֹראֶוֶר לִיוִינְג פּרוֹדָקְטְס (ישראל) בע»מ (להלן «פלפ» או «החברה»). החל ממועד קבלתה ואישורה ע»י המשרד הראשי של החברה (להלן – «אישור החברה»). ההסכם כתוב בשפת יחיד ופונה ליחיד ויחידה באופן זהה.
3.אני מתחיל את דרכי כ – Novus / כלקוח מועדף. קודם שאחל במכירת מוצרי החברה ובניית העסק, אשתתף בפגישת הסמכה של החברה.
4.לאחר פגישת ההסמכה ולאחר קבלת אישור החברה, אני הופך לבעל עסק עצמאי. ידוע לי ואני מסכים, כי אינני ולא אהיה עובד של פלפ או נציג של פלפ לשום מטרה שהיא.
5.קיבלתי וקראתי בעיון את החוברת הקרויה «מדיניות החברה ונהליה» של פלפ (להלן – «החוברת»). בכל הקשור להפצת המוצרים, או לשיווקם או לצריכתם, בין לצדדים שלישיים ובין למטרות פרטיות, אני מתחייב לפעול אך ורק בהתאם למדיניות, לנהלים לתוכנית השיווקית ולשאר הכללים המתוארים והמפורטים בחוברת, כפי שזו תעודכן מעת לעת על-ידי החברה, ועל-פי שיקול דעתה. כמן-כן, אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות ולהנחיות שיובאו לידיעתי בפגישת ההסמכה, כאמור בסעיף 3 לעיל. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, אני מאשר כי ידוע לי שהמוצרים הינם מוצרים טבעיים, והם אינם מיועדים להחליף טיפול רפואי או לשנותו או להפסיקו, ואני מתחייב להעביר מסר זה לכל צרכן פוטנציאלי של המוצרים. כמן-כן, אני מאשר שידוע לי, שאינני רשאי לטעון כי המוצרים הינם בעלי תכונות רפואיות או סגולות ריפוי, במקרה שלקוח פוטנציאלי ישאל אותי אם מוצר מסוים עשוי לסייע למי שמצוי בטיפול תרופתי, אחזור על המסר המפורט לעיל, אפנה לרופא את מי שמצוי בטיפול תרופתי, ואדגיש שהחברה ומוצריה אינם עוסקים בטיפול או בריפוי, אלא בקידום האפשרות לשפר איכות חיים. ידוע לי, כי החברה זכאית לבטל את מינויי אם לא אנהג בהתאם להוראות ולהנחיות החברה, לרבות אלו שפורטו בהסכם זה, או אם אציג מצגים בלתי נכונים לגבי המוצרים או החברה.
6.אני לבדי אהיה אחראי/ת לפעול בהתאם לכל חוק ולחוקי הרישוי והמיסוי בפרט, פלפ לא תהיה אחראית לניכוי במקור של מיסים כל שהם ממני, אך תהיה רשאית לעשות כן, בהתאם לדין.
7.אני מבין/נה ומסכים/מה לכך שהחברה תאפשר לי להיות בעל עסק עצמאי ובתמורה לכך אהיה זכאי לגמול, כפי שמתואר וקבוע בחוברת הנהלים.
8.אני מבין/נה שכל הזמנה של מוצרים חייבת להיות מלווה בתשלום במזומן בצורה של כרטיס אשראי, כסף מזומן, המחאה אישית או בנקאית לפקודת פלפ (ישראל) בע»מ על הסכום המדויק של ההזמנה כולל מע»מ.
9.ידוע לי ואני מסכים/מה לכך שאין כל דרישה מינימלית להשקעה מצידי או לרכישת כמות מינימום של מלאי. כל רכישה של מוצרים מאת החברה תהיה בכמויות סבירות.
10.מבלי לגרוע מהאמור בתוכנית הבונוסים של החברה, אני מכיר/ה בזאת שהתגמול הכספי אותו אקבל יהיה מבוסס על הצלחת הפעולות שאבצע בקשר להפצת המוצרים ובכלל זה פיקוח, הפצה, מכירה, קידום מכירות, הדרכה, אספקת המוצרים וכיו»ב, ולא על מספר השעות שאשקיע או על כל מרכיב של מזל.
11.כל זמן שאני עוסק/ת בהפצת המוצרים מבלי להפר הסכם זה או כל הוראה אחרת של החברה, פלפ תשלם לי עבור הצלחתי במכירות, וזאת בהתאם לתוכניות הבונוסים והתמלוגים השונות המבוססות על התוכנית השיווקית של פלפ, כמפורט בחוברת הנהלים או בכל מסמך אחר שיפורסם על-ידי החברה. ידוע לי, ואני מסכים לכך, שהחברה רשאית לשנות, כמפורט להלן, את תוכנית הבונוסים והתגמולים.
12.אני מבין/נה כי פלפ, מוצריה וסימני המסחר שלה נהנים וייהנו ממוניטין רב. בהתאם לכך אני מתחייב/ת לשמור על המוניטין האמור, וכן להציג כראוי את פלפ, את מוצריה ואת התכנית השיווקית שלה, כל חומר פרסומי שבו אשתמש, לרבות אך לא רק, חומר כתוב, מודפס או מוקלט כולל חומר פרסומי במדיה האלקטרונית, טעון אישור בכתב ע»י נציג מוסמך של פלפ, לפני השימוש בו.
13.כל צד מהצדדים יכול וזכאי לבטל הסכם זה כל אימת שירצה, מבלי שיצטרך לנמק את החלטתו, וזאת באמצעות משלוח הודעה בכתב לצד השני. במקרה של ביטול ההסכם, פלפ תרכוש, לפי «מדיניות החברה ונוהליה» המפורטים בחוברת, כפי שיהיו בתוקף במועד הרלבנטי, את כל המוצרים שרכשתי מפלפ ואשר יימצאו ברשותי, אם אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של פלפ, הינם ברי מכירה, למטרה זאת, כל המוצרים שנרכשו על ידי למעלה מ-365 יום קודם ליום ביטול ההסכם לא יחשבו כברי מכירה. כל מוצר שלא יירכש כאמור על ידי פלפ יימסר על ידי להשמדה או יושמד על ידי בנוכחות נציג מוסמך של פלפ. כמוכן, ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא לא יחייב את הצד המבטל ולא יזכה את הצד השני בתשלום או בפיצוי מכל סוג שהוא (למעט תשלום עבור מוצרים שיירכשו, אם יירכשו, כאמור בסעיף זה).
14.אני מכיר/ה בכך שפלפ רשאית – בהודעה מוקדמת של שבוע, או במקרה דחוף – לאלתר, לשנות או לתקן, על פי שיקול דעתה, את תנאיו של הסכם זה או את «מדיניות החברה ונוהליה» המפורטת בחוברת, או את התכנית השיווקית או כל נוהל או הוראה אחרים, וזאת כדי לשמור על מערך שיווקי יעיל, או להתאימם לדרישות הדין או לשינויים כלכליים. אם אבחר שלא לנצל את זכות הביטול העומדת לי, אמשיך להפיץ את המוצרים בהתאם לשינויים או תיקונים אלו.
15.הסכם זה הוא אישי בטבעו והוא נעשה בהסתמך על כישורי האישיים. הסכם זה, כולו או בחלקו, הן זכויותי על פי ההסכם והן חובותי על פיו, אינם ניתנים להעברה.
16.אני מסכים/מה לכך שכל מחלוקת או תביעה ביני לבין החברה תועבר לבוררות ותידון במסגרת של בוררות, כמפורט וכקבוע בסעיף הרלבנטי בחוברת הנהלים.
17.אני מצהיר בחרתי חונך ואני מאשר כי לא היה לי חונך עד תאריך זה וכי אני משתמש בחונך המקורי שלי.